jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Tolmachovia 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Tolmachovia concentrica Howell & KobayashiHolotypeHowell & Kobayashi 1936Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 01390
Tolmachovia concentrica Howell & KobayashiHolotypePojeta & Runnegar 1976Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 01390
Tolmachovia concentrica Howell & KobayashiParatypeHowell & Kobayashi 1936Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 01391
Tolmachovia concentrica Howell & KobayashiParatypePojeta & Runnegar 1976Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 01391
Tolmachovia concentrica Howell & KobayashiParatypeHowell & Kobayashi 1936Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 01392
Tolmachovia concentrica Howell & KobayashiParatypePojeta & Runnegar 1976Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 01392
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト