jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Eopteria 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Eopteria alta KobayashiHolotypeKobayashi 1933Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00308
Eopteria flora KobayashiHolotypeKobayashi 1933Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00310
Eopteria flora KobayashiHolotypePojeta & Runnegar 1976Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00310
Eopteria obsolata KobayashiHolotypeKobayashi 1933Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00309
Eopteria obsolata KobayashiHolotypePojeta & Runnegar 1976Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00309
Eopteria trilobata KobayashiHolotypeKobayashi 1934Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00784
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト