jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Lymnaeidae モノアラガイ科

Family(科)Genus(属)
Lymnaeidae (モノアラガイ科)
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト