jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Architeuthidae ダイオウイカ科

Family(科)Genus(属)
Architeuthidae (ダイオウイカ科)
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト