jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Myochamidae ミツカドカタビラガイ科

Family(科)Genus(属)
Myochamidae (ミツカドカタビラガイ科)