jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Apodemus 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7902
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7904
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8097
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8098
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8108
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8111
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8112
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8113
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8114
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8117
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8120
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8129
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8131
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8132
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8140
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8141
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8143
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8145
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8147
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8148
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8149
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8150
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8151
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8152
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8157
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8159
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8160
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8161
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8162
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8163
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8165
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8166
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8167
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8168
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10288
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10289
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10292
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10293
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-1
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-2
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-3
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-4
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-5
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-6
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-7
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-8
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-9
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-10
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10287-11
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-1
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-2
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-3
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-4
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-5
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-6
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-7
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-8
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-9
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-10
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10295-11
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10298-1
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10298-2
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97163
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97168
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97177
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97178
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97179
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97180
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97181
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97182
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97183
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97184
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97185
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97186
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97187
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97191
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97192
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97193
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97194
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97195
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97196
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97197
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97228
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97229
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97230
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97231
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97232
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97233
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97234
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97235
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97236
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97237
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97238
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97239
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97240
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97241
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97242
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97243
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97244
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97245
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97246
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97247
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97248
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97249
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97250
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97251
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97252
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97253
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97254
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97255
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97256
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97257
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97260
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97261
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97262
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97267
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97278
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97279
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97280
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97281
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97282
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97283
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97284
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97285
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97309
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97310
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97311
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97312
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97313
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97314
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97315
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97316
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97317
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97318
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97319
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97320
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97321
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97322
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97323
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97324
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97325
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97326
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97327
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97328
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97329
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97330
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97331
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97332
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97333
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97334
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97335
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97336
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97337
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97338
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97339
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97340
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97341
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97342
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97343
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97344
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97345
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97346
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97347
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97348
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97353
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97354
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97359
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97360
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97361
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97362
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97363
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97364
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97365
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97366
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97367
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97368
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97369
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97370
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97371
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97372
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97373
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97375
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97379
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97380
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97381
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97382
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97383
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97384
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97385
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97386
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97387
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97401
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97402
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97403
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97404
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97405
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97406
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97407
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97408
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97409
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97410
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97411
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97412
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97413
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97414
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97415
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97416
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97417
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97418
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97435
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97436
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97437
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97438
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97439
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97440
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97441
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97442
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97443
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97444
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97445
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97446
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97447
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97448
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97449
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97450
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97451
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97452
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97453
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97454
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97455
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97456
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97457
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97458
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97483
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97484
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97485
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97486
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97487
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97488
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97489
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97490
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97491
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97492
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97493
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97494
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97495
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97496
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97497
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97498
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97499
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97500
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97501
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97502
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97503
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97504
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97505
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97506
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97512
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97513
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97514
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97521
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97522
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10299
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10300
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10301-1
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10301-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19243
Apodemus argenteus (Temminck)Hasegawa et al. 1988Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19244
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19245
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19246
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19247
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19248
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19249
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19250
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19251
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19252
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19253
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19254
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19255
Apodemus argenteus (Temminck)Hasegawa et al. 1988Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19256
Apodemus argenteus (Temminck)Hasegawa et al. 1988Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19257
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19258
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19259
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19260
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19261
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19262
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19263
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19264
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19265
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19266
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19267
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19268
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19269
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19270
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19271
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19272
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19273
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19274
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19275
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19276
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19277
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19278
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07861
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07862
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07863
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07864
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07865
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07866
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07867
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07868
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07869
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07870
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07871
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07872
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07873
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07874
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07875
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07875-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07876
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07877
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07878
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07879
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07880
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07881
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07882
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07883
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07884
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07885
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07886
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07887
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07888
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07889
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07890
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07891
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07892
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07893
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07894
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07895
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07896
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07897
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07898
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07899
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07900
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07903
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 079O5
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07906
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07907
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07908
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10267-1
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10267-2
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10267-3
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10268
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10269-1
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10269-2
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10269-3
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10269-4
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 1035O
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10351
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10237
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10247
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10248-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10248-2
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10249
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10250
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10251
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10252
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10253
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10254
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10255
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10256
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10257
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10258-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10258-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10258-3
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10258-4
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10259
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10260
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10261
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10262
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10263
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10264
Apodemus argenteus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10265
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10266-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10266-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10266-3
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10266-4
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10266-5
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10266-6
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97540
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97541
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97542
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97543
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97544
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97545
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97546
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97547
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97548
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97566
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97567
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97568
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97569
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97570
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97571
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97572
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97573
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97598
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97599
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97600
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97601
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97602
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97603
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97604
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97605
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97606
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97607
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97608
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97609
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97610
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97611
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97614
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97628
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97629
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97630
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97631
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97650
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97651
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97652
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97653
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97654
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97655
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97656
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97657
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97658
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97659
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97660
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97661
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97662
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97663
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97664
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97665
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97666
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97667
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97668
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97669
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97670
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97671
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97672
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97673
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97674
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97675
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97697
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97698
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97699
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97700
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97701
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97702
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97703
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97704
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97705
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97706
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97707
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97708
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97709
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97710
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97711
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97712
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97713
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97714
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97715
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97716
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97717
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97718
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97719
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97720
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97721
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97722
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97723
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97724
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97725
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97726
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97727
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97728
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97729
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97738
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97739
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97740
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97741
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97742
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97743
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97744
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97745
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97746
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97747
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97748
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97749
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97760
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97761
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97762
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97763
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97764
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97765
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97766
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97767
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97768
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97769
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97770
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97771
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97772
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97785
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97786
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97787
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97788
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97789
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97790
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97791
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97792
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97793
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97794
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97795
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97796
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97797
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97798
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97799
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97800
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97801
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97802
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97803
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97804
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97805
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97806
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97807
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97808
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97809
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97810
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97811
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97812
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97827
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97828
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97829
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97830
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97831
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97832
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97833
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97834
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97835
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97836
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97837
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97838
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97839
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97840
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97841
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97842
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97843
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97844
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97845
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97863
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97864
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97865
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97866
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97867
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97868
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97869
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97870
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97871
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97872
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97873
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97874
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97875
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97876
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97877
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97878
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97879
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97880
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97881
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97882
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97883
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97884
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97885
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97886
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97887
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97888
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97889
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97890
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97891
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97896
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97897
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97898
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97899
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97900
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97905
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97906
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97907
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97908
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97909
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97910
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97922
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97923
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97924
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97925
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97926
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97927
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97928
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97929
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97930
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97931
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97932
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97933
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97957
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97958
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97959
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97960
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97961
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97962
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97963
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97964
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97965
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97966
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97967
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97968
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97969
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97970
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97971
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97972
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97973
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97974
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97992
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97993
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97994
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97995
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97996
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97997
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97998
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97999
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98000
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98001
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98002
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98003
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98004
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98005
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98006
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98007
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98008
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98009
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98010
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98011
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98012
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98013
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98014
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98015
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98016
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98017
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98018
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98019
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98020
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98021
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 92022
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98024
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98031
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98036
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98037
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98038
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98039
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98040
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98041
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98042
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98051
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98052
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98053
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98054
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98059
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98060
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10043
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10044
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10045
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10046
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10047
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10048
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10049
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10050
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100510
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100511
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100512
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100513
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100514
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100515
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100516
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100517
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100518
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100519
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100520
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100521
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100522
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100523
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100524
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100525
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100526
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100527
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100528
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100529
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100530
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100531
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100532
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100533
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100534
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100535
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100536
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100537
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100538
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100539
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100540
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100541
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100542
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100543
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100544
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100545
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100546
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100547
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100548
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100549
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100550
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100551
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100552
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...秋吉台科学博物館ASM 700009
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...秋吉台科学博物館ASM 700010
Apodemus argenteus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...秋吉台科学博物館ASM 700011
Apodemus argenteus Shiobara...Shiobara ...更新世 ...栃木県立博物館4172
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7861
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7862
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7863
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7864
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7865
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7866
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7867
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7868
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7869
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7870
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7871
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7872
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7873
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7874
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7876
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7877
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7878
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7879
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7880
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7881
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7882
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7883
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7884
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7885
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7886
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7887
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7888
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7889
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7890
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7891
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7892
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7893
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7894
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7895
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7896
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7897
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7898
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7899
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7900
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7903
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7905
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7906
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7907
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7908
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10237
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10247
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10249
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10250
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10251
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10252
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10253
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10254
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10255
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10256
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10257
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10259
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10260
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10261
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10262
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10263
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10264
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10265
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10268
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10299
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10300
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10350
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10351
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19243
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19244
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19245
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19246
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19247
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19248
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19249
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19250
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19251
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19252
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19253
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19254
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19255
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19256
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19257
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19258
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19259
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19260
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19261
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19262
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19263
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19264
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19265
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19266
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19267
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19268
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19269
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19270
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19271
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19272
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19273
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19274
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19275
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19276
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19277
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19278
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 07875-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 07875-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10248-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10248-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10258-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10258-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10258-3
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10258-4
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10266-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10266-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10266-3
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10266-4
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10266-5
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10266-6
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10267-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10267-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10267-3
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10269-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10269-2
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10269-3
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10269-4
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10301-1
Apodemus argenteus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10301-2
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97156
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97157
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97158
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97159
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97160
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97161
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97162
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97164
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97165
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97166
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97167
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97169
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97170
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97171
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97172
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97173
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97174
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97175
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97176
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97188
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97189
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97190
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97198
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97199
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97200
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97201
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97202
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97203
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97204
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97205
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97206
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97207
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97208
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97209
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97210
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97211
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97212
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97213
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97214
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97215
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97216
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97217
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97218
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97219
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97220
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97221
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97222
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97223
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97224
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97225
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97226
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97227
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97258
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97259
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97263
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97264
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97265
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97266
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97268
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97269
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97270
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97271
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97272
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97273
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97274
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97275
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97276
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97277
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97286
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97287
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97288
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97289
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97290
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97291
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97292
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97293
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97294
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97295
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97296
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97297
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97298
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97299
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97300
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97301
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97302
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97303
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97304
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97305
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97306
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97307
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97308
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97349
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97350
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97351
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97352
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97355
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97356
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97357
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97358
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97374
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97376
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97377
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97378
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97388
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97389
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97390
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97391
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97392
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97393
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97394
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97395
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97396
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97397
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97398
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97399
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97400
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97419
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97420
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97421
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97422
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97423
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97424
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97425
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97426
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97427
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97428
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97429
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97430
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97431
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97432
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97433
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97434
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97459
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97460
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97461
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97462
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97463
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97464
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97465
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97466
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97467
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97468
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97469
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97470
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97471
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97472
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97473
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97474
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97475
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97476
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97477
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97478
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97479
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97480
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97481
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97482
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97507
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97508
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97509
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97510
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97511
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97515
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97516
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97517
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97518
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97519
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97520
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97523
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97524
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97525
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97526
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97527
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97528
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97529
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97530
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97531
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97532
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97533
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97534
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10302
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10303
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10304
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10305
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10306
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10307
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10308
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10309
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10309-2
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10309-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19279
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19280
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19281
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19282
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19283
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19284
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19285
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19286
Apodemus speciosus (Temminck)Hasegawa et al. 1988Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19287
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19288
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19289
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19290
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19291
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19292
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19293
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19294
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19295
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19296
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19297
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19298
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19299
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19300
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19301
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19302
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19303
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 193O4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19305
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19306
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 193O7
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19308
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19309
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19310
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19311
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19312
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19313
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19314
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19315
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19316
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19317
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19318
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19319
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19320
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19321
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19322
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19323
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19324
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19325
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19326
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19327
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19328
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19329
Apodemus speciosus (Temminck)Hasegawa et al. 1988Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19330
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19331
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19332
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19333
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19334
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19335
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19336
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19337
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19338
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19339
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19340
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19341
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19342
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19343
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19344
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19345
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19346
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19347
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19348
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97535
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19349
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19350
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19351
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19352
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19353
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19354
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19355
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19356
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19357
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19358
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19359
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19360
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19361
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19362
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19363
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19364
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19365
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19366
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19367
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19368
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19369
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19370
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19371
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19372
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19373
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19374
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19375
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19376
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19377
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19378
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19379
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19380
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19381
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19382
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19383
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19384
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: To...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10316
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: To...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10317
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07901
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08090
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08091
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08092
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08093
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08094
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08095
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08096
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08099
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08100
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08101
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08102
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08103
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08lO4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08105
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08106
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08107
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08109
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08110
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08115
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08116
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08118
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08119
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08121
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08122
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08123
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08124
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08125
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08126
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08127
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08128
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08130
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08134
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08135
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08136
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08137
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08138
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08139
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08142
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08l44
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08146
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08153
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08154
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08155
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08156
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08158
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08164
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10048
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10114-35
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10211
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10212
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10213
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 102l4
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10215
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10216
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10217
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10217-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10217-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10217-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10217-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10217-6
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10217-7
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97536
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10217-8
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10218
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10219
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10220
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10221
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10222
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10223-1
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10223-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10223-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10223-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10223-5
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10270
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10271
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10272
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10273
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10274
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10275
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10276-1
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10276-2
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10276-3
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10276-4
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10276-5
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10276-6
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10277
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10278
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10279
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10280
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10281
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10282
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10283
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10284
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10285
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10286
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10290
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10291
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10294
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10296
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10296-2
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10296-3
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10296-4
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10297-1
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10297-2
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10297-3
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10297-4
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10297-5
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10297-6
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10297-7
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10318
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10319
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10320
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10321
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10322
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10323
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10324
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10325
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10326
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10327
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10328
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10329
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10329-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10329-3
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10330
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10331
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10332
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10333
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10334
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10335
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10336
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10337-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10337-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10338
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10339
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 1034O-l
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 1034O-2
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10341
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10342
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10343
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10344
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10345
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10346
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10347
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10348
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10349
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09937
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10224
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10225
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10226
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10227
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10228
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10229
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10230
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10230-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10230-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10230-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10230-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10230-6
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10230-7
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10232
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10233
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10234
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97537
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10235
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10236
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10238
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10239-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10239-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10239-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10239-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10239-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10239-6
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10239-7
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10240
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10242-1
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10242-2
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10242-3
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10242-4
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10243
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10244
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10245-1
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10245-2
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-01
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-02
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-03
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-04
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-05
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-06
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-07
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-08
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-09
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-10
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-11
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-12
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-13
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-14
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-15
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-16
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10246-17
Apodemus speciosus (Temminck)Kowalski & Hasegawa 1976Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 15231
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97538
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97539
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97549
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97550
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97551
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97552
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97553
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97554
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97555
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97556
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97557
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97558
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97559
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97560
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97561
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97562
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97563
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97564
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97565
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97574
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97575
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97576
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97577
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97578
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97579
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97580
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97581
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97582
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97583
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97584
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97585
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97586
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97587
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97588
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97589
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97590
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97591
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97592
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97593
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97594
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97595
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97596
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97597
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97612
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97613
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97615
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97616
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97617
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97618
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97619
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97620
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97621
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97622
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97623
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97624
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97625
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97626
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97627
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97632
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97633
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97634
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97635
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97636
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97637
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97638
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97639
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97640
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97641
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97642
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97643
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97644
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97645
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97646
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97647
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97648
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97649
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97676
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97677
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97678
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97679
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97680
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97681
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97682
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97683
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97684
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97685
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97686
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97687
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97688
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97689
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97690
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97691
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97692
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97693
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97694
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97695
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97696
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97730
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97731
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97732
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97733
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97734
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97735
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97736
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97737
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97750
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97751
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97752
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97753
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97754
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97755
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97756
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97757
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97758
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97759
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97773
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97774
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97775
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97776
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97777
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97778
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97779
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97780
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97781
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97782
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97783
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97784
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97813
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97814
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97815
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97816
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97817
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97818
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97819
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97820
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97821
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97822
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97823
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97824
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97825
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97826
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97846
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97847
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97848
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97849
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97850
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97851
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97852
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97853
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97854
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97855
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97856
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97857
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97858
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97859
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97860
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97861
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97862
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97892
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97893
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97894
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97895
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97901
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97902
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97903
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97904
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97911
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97912
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97913
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97914
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97915
Apodemus speciosus Temminck Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97916
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97917
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97918
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97919
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97920
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97921
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97934
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97935
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97936
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97937
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97938
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97939
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97940
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97941
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97942
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97943
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97944
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97945
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97946
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97947
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97948
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97949
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97950
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97951
Apodemus speciosus Temminck Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97952
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97953
Apodemus speciosus Temminck Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97954
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97955
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97956
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97975
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97976
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97977
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97978
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97979
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97980
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97981
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97982
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97983
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97984
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97985
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97986
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97987
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97988
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97989
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97990
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 97991
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98023
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98025
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98026
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98027
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98028
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98029
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98030
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98032
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98033
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98034
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98035
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98047
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98048
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98049
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98055
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98056
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98057
Apodemus speciosus (Temminck)Kawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 98058
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: To...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10019
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10020
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10021
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10022
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10023
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10024
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10025
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10026
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10027
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10028
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10029
Apodemus speciosus Temminck Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 100300
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10030
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10030
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10030
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10030
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10030
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10030
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10030
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10030
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10030
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10031
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10032
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10033
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10034
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10035
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10036
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10037
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10038
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10039
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10040
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Gi...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus Temminck Japan: Sh...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus Temminck Japan: Sh...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10041
Apodemus speciosus Temminck Japan: Sh...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus speciosus Temminck Japan: Sh...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus speciosus Temminck Japan: Sh...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus speciosus Temminck Japan: Sh...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus speciosus Temminck Japan: Sh...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 10042
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...秋吉台科学博物館ASM 700012
Apodemus speciosus TemminckKawamura 1989Japan: Ya...Cenozoic:...秋吉台科学博物館ASM 700013
Apodemus speciosus Shizuoka...Yage Fm....更新世 ...栃木県立博物館2932
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 7901
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8090
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8091
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8092
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8093
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8094
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8095
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8096
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8099
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8100
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8101
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8102
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8103
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8104
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8105
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8106
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8107
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8109
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8110
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8115
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8116
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8118
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8119
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8121
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8122
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8123
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8124
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8125
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8126
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8127
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8128
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8130
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8134
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8135
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8136
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8137
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8138
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8139
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8142
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8144
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8146
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8153
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8154
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8155
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8156
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8158
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 8164
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9937
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10048
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10211
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10212
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10213
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10214
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10215
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10216
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10218
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10219
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10220
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10221
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10222
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10224
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10225
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10226
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10227
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10228
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10229
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10232
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10233
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10234
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10235
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10236
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10238
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10240
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10243
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10244
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10270
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10271
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10272
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10273
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10274
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10275
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10277
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10278
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10279
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10280
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10281
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10282
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10283
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10284
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10285
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10286
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10290
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10291
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10294
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10302
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10303
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10304
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10305
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10306
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10307
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10308
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: To...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10316
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: To...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10317
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10318
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10319
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10320
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10321
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10322
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10323
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10324
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10325
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10326
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10327
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10328
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10330
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10331
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10332
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10333
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10334
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10335
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10336
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10338
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10339
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10341
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10342
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10343
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10344
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10345
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10346
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10347
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10348
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10349
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 15231
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19279
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19280
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19281
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19282
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19283
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19284
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19285
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19286
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19287
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19288
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19289
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19290
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19291
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19292
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19293
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19294
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19295
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19296
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19297
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19298
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19299
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19300
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19301
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19302
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19303
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19304
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19305
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19306
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19307
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19308
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19309
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19310
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19311
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19312
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19313
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19314
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19315
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19316
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19317
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19318
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19319
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19320
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19321
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19322
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19323
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19324
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19325
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19326
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19327
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19328
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19329
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19330
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19331
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19332
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19333
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19334
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19335
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19336
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19337
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19338
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19339
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19340
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19341
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19342
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19343
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19344
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19345
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19346
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19347
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19348
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19349
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19350
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19351
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19352
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19353
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19354
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19355
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19356
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19357
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19358
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19359
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19360
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19361
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19362
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19363
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19364
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19365
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19366
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19367
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19368
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19369
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19370
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19371
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19372
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19373
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19374
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19375
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19376
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19377
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19378
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19379
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19380
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19381
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19382
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19383
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19384
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10114-35
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10217-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10217-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10217-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10217-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10217-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10217-6
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10217-7
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10217-8
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10223-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10223-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10223-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10223-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10223-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10230-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10230-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10230-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10230-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10230-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10230-6
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10230-7
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10239-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10239-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10239-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10239-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10239-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10239-6
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10239-7
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10242-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10242-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10242-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10242-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10245-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10245-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-6
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-7
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-8
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-9
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-10
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-11
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-12
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-13
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-14
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-15
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-16
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10246-17
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10276-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10276-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10276-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10276-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10276-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10276-6
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10296-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10296-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10296-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10296-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10297-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10297-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10297-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10297-4
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10297-5
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10297-6
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10297-7
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10309-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10309-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10309-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10329-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10329-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10329-3
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10337-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10337-2
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10340-1
Apodemus speciosus (Temminck) Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10340-2
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07902
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 07904
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08097
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08098
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08108
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08111
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08112
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08113
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08114
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08117
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08120
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08129
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08131
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08132
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08l4O
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 0814l
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08l43
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08l45
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08l47
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08l48
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08149
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08150
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08l5l
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08152
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08l57
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08159
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08160
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08161
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08162
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08163
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08165
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08166
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08167
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 08168
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-01
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-02
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-03
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-04
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-05
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-06
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-07
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-08
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-09
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287-10
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10287
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10288
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10289
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10292
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10293
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295-01
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295-02
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295-03
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295-05
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295-06
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295-07
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295-08
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295-09
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10295
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10298
Apodemus sp. Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10298-2
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト