jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Murina 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9423-1
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9423-2
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9423-3
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9423-4
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9423-5
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-1
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-2
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-3
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-4
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-5
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-6
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-7
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-8
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-9
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-10
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-11
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-12
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-13
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-14
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-15
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-16
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-17
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9424-18
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9425-1
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9425-2
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9425-3
Murina leucogaster Milne-Edwards Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09445
Murina leucogaster Milne-Edwards Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9445
Murina silvatica YoshiyukiHasegawa et al. 1988Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19232
Murina silvatica Yoshiyuki Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19233
Murina silvatica Yoshiyuki Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19234
Murina silvatica Yoshiyuki Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 19235
Murina silvatica Yoshiyuki Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19232
Murina silvatica Yoshiyuki Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19233
Murina silvatica Yoshiyuki Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19234
Murina silvatica Yoshiyuki Japan: Ao...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 19235
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09423-1
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09423-2
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09423-3
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09423-4
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09423-5
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-01
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-02
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-03
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-04
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-05
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-06
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-07
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-08
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-09
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-10
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-11
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-12
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-13
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-14
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-15
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-16
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-17
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09424-18
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09425-1
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09425-2
Murina sp. Japan: Ya...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09425-3
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト