jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Elaphurus 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Elaphurus sp. Japan: Hy...Akashi GroupCenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 3723
Elaphurus sp. Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 17430
Elaphurus sp. 兵庫県 ...不明不明滋賀県立琵琶湖博物館0142000934
Elaphurus sp. 台湾  台湾不明不明滋賀県立琵琶湖博物館0142001080
Elaphurus akashiensis (Shikama) Japan: To...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 05624
Elaphurus akashiensis (Shikama)Shikama 1964Japan: To...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 5624
Elaphurus daoidianus 北海道大学総合博物館UHR 07789
Elaphurus cf. davidanus Edward 兵庫県明...更新世東北大学総合学術博物館58808
Elaphurus davidianus Edward 中国山東...更新世東北大学総合学術博物館38896
Elaphurus cf. davidianus Milne-Edwards 兵庫県明...Pleistocene東北大学総合学術博物館58806
Elaphurus davidianus M. EdwardType Original ...東北大学総合学術博物館35447
Elaphurus davidianus M. E. 兵庫縣明...東北大学総合学術博物館57507
Elaphurus cf davidianus MilneEdwards 兵庫縣明...屏風浦粘...東北大学総合学術博物館58807
Elaphurus davidianus Milne-Edwards Japan: Ch...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 03745
Elaphurus davidianus Milne-Edwards Japan: Ch...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 03746
Elaphurus davidianus M.-EdwardsMatsumoto 1915Cenozoic ...東京大学総合研究博物館CV 13819
Elaphurus davidianus M.-EdwardsMatsumoto 1915Cenozoic ...東京大学総合研究博物館CV 13820
Elaphurus davidianus Milne-Edwards Japan: Ch...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 3745
Elaphurus davidianus Milne-EdwardsWatase 1913Japan: Ch...Umegase F...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 3746
Elaphurus formosanus (Shikama)Otsuka & Shikama 1978Taiwan: T...Toukousha...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 154L4
Elaphurus formosanus (Shikama)Otsuka & Shikama 1978Taiwan: T...Toukousha...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 15414
Elaphurus (Shika) greyiOtsuka 1988Japan: Ka...Cenozoic:...倉敷市立自然史博物館YM 811
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai)Takakuwa et al. 1999Japan: Sa...佐賀大学文化教育学部
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai)Otsuka 1988Japan: Ka...Cenozoic:...倉敷市立自然史博物館YM 812
Elaphurus mayai (Tokunaga and Iwasaki)Otsuka 1988Japan: Ka...Cenozoic:...倉敷市立自然史博物館YM 852
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai)Otsuka 2000Japan: Ka...Cenozoic:...倉敷市立自然史博物館YM 1027
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai)Otsuka 1988西部備讃...倉敷市立自然史博物館F789 (YM-812)
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai)Otsuka 1988西部備讃...倉敷市立自然史博物館F829 (YM-852)
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai)Otsuka 2000西部備讃...倉敷市立自然史博物館F1004 (YM-1027)
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai)Hasegawa et al. 1999Japan: Ac...Cenozoic:...群馬県立自然史博物館GMNH ST 776
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai)Hasegawa et al. 1999Japan: Ac...Cenozoic:...群馬県立自然史博物館GMNH ST 772
Elaphurus(Elaphurus) mayai 佐賀県 ...更新世 ...群馬県立自然史博物館PV0000518
シフゾウ 香川県 ...更新世 ...群馬県立自然史博物館PV0001023
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai)Otsuka & Shikama 1977Japan: Ka...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 14491
Elaphurus mayai (Tokunaga and Takai) East Chin...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 17432
Elaphurus menziesianus (Sowerby)Otsuka & Shikama 1977Japan: Ka...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 14491
Elaphurus menziesianus (Sowerby)Otsuka & Shikama 1977Japan: Ka...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 14492
Elaphurus menziesianus (Sowerby)Otsuka & Shikama 1977Japan: Ka...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 14493
Elaphurus menziesianus (Sowerby) Japan: Ka...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 14492
Elaphurus menziesianus (Sowerby)Otsuka & Shikama 1977Japan: Ka...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 14493
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Lower Nis...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09806
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Fo...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09808
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Fo...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09809
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09812
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09813
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09814
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09816
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Fo...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09821
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Fo...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09823
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Akashi Fo...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09824
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Hayashiza...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 17426
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Hayashiza...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 17427
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Byobugaur...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 17431
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Fo...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 09822
Elaphurus shikamai Otsuka JapanCenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 17432
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9808
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9809
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9812
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9814
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9821
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9822
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9823
Elaphurus shikamai OtsukaOtsuka 1972Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 9824
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 17426
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 17427
Elaphurus shikamai Otsuka Japan: Hy...Akashi Gr...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 17431
Elaphurus tamaensis Otsuka and ShikamaHolotypeOtsuka & Hasegawa 1976Japan: To...Minamitam...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 15308
Elaphurus tamaensis Otsuka and HasegawaHolotypeOtsuka & Hasegawa 1976Japan: To...Minamitam...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 15308
Elaphurus sp. Japan: Hy...Hayashiza...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 17428
Elaphurus sp. Japan: Hy...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 17429
Elaphurus sp. Japan: Hy...Byobugaur...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 17430
Elaphurus sp. Japan: Hy...Akashi Fo...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 03723
Elaphurus sp.Taruno 1988Japan: Ka...Cenozoic:...倉敷市立自然史博物館YM 684
Elaphurus sp.Otsuka 1988Japan: Ka...Cenozoic:...倉敷市立自然史博物館YM 854
Elaphurus sp.Otsuka 1988Japan: Ka...Cenozoic:...倉敷市立自然史博物館YM 856
Elaphurus sp.Otsuka 1988西部備讃...倉敷市立自然史博物館F381 (YM-391)
Elaphurus sp.Taruno 1988西部備讃...倉敷市立自然史博物館F661 (YM-684)
Elaphurus sp.Otsuka 1988西部備讃...倉敷市立自然史博物館F788 (YM-811)
Elaphurus sp.Otsuka 1988西部備讃...倉敷市立自然史博物館F831 (YM-854)
Elaphurus sp.Otsuka 1988西部備讃...倉敷市立自然史博物館F833 (YM-856)
Elaphurus sp.TOMIKA & ISHIGAMI 1987大阪府富...大阪層群新生代第...徳島県立博物館GFV001165
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト