jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Ptychaspis 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Ptychaspis angulata MansuyKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00161
Ptychaspis bella WalcottKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00152
Ptychaspis cf calchas Walcott 山東省泰...東北大学総合学術博物館50426
Ptychaspis calyce Walcott 山東省泰...Up. Cambrian東北大学総合学術博物館38732
Ptychaspis chinensis SunKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00155
Ptychaspis chinensis SunKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00156
Ptychaspis chinensis SunKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00157
Ptychaspis chinensis SunKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00158
Ptychaspis chinensis SunKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00159
Ptychaspis chinensis SunKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00160
Ptychaspis suni KobayashiSyntypeKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00153
Ptychaspis suni KobayashiSyntypeKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00154a
Ptychaspis walcotti MansuyKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00162
Ptychaspis walcotti MansuyKobayashi 1931Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00163
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト