jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Pyralidae メイガ科

Family(科)Genus(属)
Pyralidae (メイガ科)
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト